ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนสิทธิมาตรการฯ "ชิมช้อปใช้" ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว

ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ท่านสนใจในการเข้าร่วมมาตรการฯ